Naturhänsyn!

Varje medlem i Skandinaviska Naturfotografer har ett ansvar och att vara en god ambassadör, för att naturens värden alltid kommer i första hand. Vid all naturfotografering skall man visa hänsyn och undvika att orsaka störningar och skada i naturen.
Att orsaka djur lidande, eller en ödelagd fågelhäckning är aldrig försvarbart och det finns ingen bild som är värd det!

Dokumentera det värdefulla!

Som medlem bör man, genom sina bilder dokumentera, naturvärden som hotas.
Genom att lyfta fram sådant som är värdefullt, sprider man budskapet och genom det får man ett ökat engagemang bland människor! Vilket förhoppningsvis innebär att vidare exploatering försvåras!

Dokumentera mångfalden!

Som medlem bör man, dokumentera mångfalden i vår natur.  Att ta del av allt det värdefulla vi har och dokumentera det, blir våra bilder kunskapsbärare för sådana människor, som inte har möjlighet att själva ta del av vår biologiska mångfald! Beskriv gärna det som är värdefullt i bilden!
Förhoppningsvis ökar då betydelsen av våra bilder och vi får en större och bredare, förståelse för vad som är värdefullt i vår natur!

Ärlighet i våra bilder

Bilder vi visar skall alltid vara egna bilder och ej manipulerade.  Viktigt att biologiska budskapet inte förvanskats på något sätt, utan att vi står för ärlighet och transparens om hur våra bilder kommit till.
Mindre digitala redigeringar ses som godkänt och mindre skönhetsfel kan åtgärdas, så länge man inte tillsätter något bildelement i bilden.
Är bilden tagen i hägn, djurpark eller botanisk trädgård skall det framgå av bildtexten!

Kunskap och ansvar

Viktigt att alla följer lagar och förordningar som gäller på fotoplatsen, var och en är skyldig att ta reda på vad det är som gäller! Vi skall inte försvåra för andra fotografer, men vi skall heller inte sprida känslig information vidare! Exempel på känslig information kan vara fågelhäckningar, skyddade växtlokaler, däggdjur med ungar o.dyl.